گزارش تصویری


بازدید مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی از شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان

1396/12/22

توضیحات : بازدید مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی از شرکت  نخریسی و نساجی خسروی خراسان

نظر شما