گزارش تصویری


بازدید خبرنگاران از شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان

1393/12/9

توضیحات : بازدید خبرنگاران از شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان

نظر شما